Skip to content
SALE 40% - SALE 40% - CLICK - SALE 40% - SALE 40%
SALE 40% - SALE 40% - CLICK - SALE 40% - SALE 40%

Stax Membership Terms & Conditions

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Koha Venture / Stax / stax.earth, hierna te noemen “Koha Venture / Stax / stax.earth” c.q. verkoper/verhuurder. Haar wederpartij wordt hierna tevens aangeduid als huurder/ koper/ afnemer.

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING

1.1 Huurder dient een geldige inschrijving te hebben alvorens partijen huurovereenkomsten kunnen sluiten.

1.2 Inschrijven voor een inschrijving vindt uitsluitend plaats middels een door de verhuurder te verstrekken inschrijfformulier. De inschrijving is voltooid nadat het inschrijfformulier is geaccepteerd door verhuurder en het eerste maandelijkse bedrag van  €29,00 is voldaan door huurder.

1.3 Een inschrijving is strikt persoonlijk, derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Huurder is aansprakelijk voor schade (e.d.) ontstaan als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de inschrijving.

1.4 Een inschrijving kan door de verhuurder zonder opgave van redenen worden geweigerd.

1.5 De duur van een inschrijving wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging van partijen.

1.6 Opzegging door verhuurder is mogelijk zonder opgave van redenen onverminderd de overige rechten van verhuurder uit de wet en de overeenkomst.

1.7 De beëindiging vindt plaats nadat de huurder dit schriftelijk/ per email heeft doorgegeven met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

1.8 De huurder is verantwoordelijk voor de correctheid van persoonsgegevens (in het persoonlijke online account) van de huurder.

1.9 Wijzigingen van persoonsgegevens dienen tijdig te worden doorgegeven.

1.10 Indien wijzigingen niet worden doorgegeven, kan Koha Venture / Stax / stax.earth niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van berichtgeving.


ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST


2.1 Gedurende de periode van een inschrijving kunnen partijen huurovereenkomsten bestaande uit 'Stax Membership' lenen aangaan.

2.2 Verhuurder kan verlangen dat een geldig legitimatiebewijs wordt getoond.

2.3 Een huurovereenkomst kan zowel online via https://Koha Venture / Stax / stax.earth.earth, als in de winkel aan de Europalaan 2b in Utrecht worden aangegaan.


ARTIKEL 3: VERANTWOORDELIJKHEID EN ZORG GELEENDE KLEDINGSTUKKEN

3.1 Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren en verzorgen.

3.2 Huurder dient zich aan de gestelde wasvoorschriften te houden.

3.3 Het beoordelen van de status van het gehuurde via het online leensysteem zal na ontvangst van het pakket bij Koha Venture / Stax / stax.earth op de hoofdvestiging geschieden door de verhuurder. De huurder heeft middels een formulier op het retourportaal zelf de mogelijkheid eventuele beschadigingen e.d. aan te geven.

3.4 Koha Venture / Stax / stax.earth is verantwoordelijk voor de reiniging van de gehuurde artikelen. De huurder dient de artikelen niet zelf te wassen. 


ARTIKEL 4: VERGOEDING/BOETE BIJ BESCHADIGDE KLEDINGSTUKKEN

4.1 Bij het retourneren van het gehuurde met een onherstelbare beschadiging wordt 100% van de originele verkoopprijs in rekening gebracht bij de huurder. Koha Venture / Stax / stax.earth heeft als verhuurder het recht om te beoordelen wat als onherstelbaar geldt en wat niet. (Voorbeelden onherstelbaar ongelukje: vlek op een opvallende plek, gat of scheur die niet onopvallend te repareren is. Onherstelbare ongelukken worden toegekend aan items die worden afgekeurd om verder uit te kunnen uitlenen/verkopen.)

4.2 Indien het gehuurde verloren gaat, ongeacht de oorzaak, is huurder 100% van de verkoopprijs van het gehuurde aan verhuurder verschuldigd.

4.3 Het zelf wassen van de kledingstukken door de huurder valt onder beschadiging. Bij het terugsturen van gewassen kledingstukken wordt 100% van de verkoopprijs van het gehuurde aan verhuurder verschuldigd. 


ARTIKEL 5: RECHTEN EN PLICHTEN VAN HUURDER BIJ LEENOVEREENKOMST

5.1 Betalingen van leenovereenkomsten verlopen maandelijks middels automatische incasso. De activering hiervan gaat via een e-mandate SEPA machtiging (elektronische machtiging) tijdens het starten met lenen. Vervolgens wordt het account van de huurder direct geactiveerd.

5.2 De hoogte van de huursom is afhankelijk van het gekozen abonnement.

5.3 Voor de kledingstukken geldt een leenperiode van 30 dagen, vanaf het moment van betaling.

5.4 Betaling van een leenovereenkomst verloopt middels automatische incasso. Verrekeningen gaan in termijnen van 1 kalendermaand.

5.5 Bij achterstallige betalingen wordt de vordering, na herhaalde aanmaning, aan een incassobureau overgedragen.

5.6 Huurder heeft het recht om gebruik te maken van zowel de online service als de fysieke winkel aan de Europalaan 2b te Utrecht binnen de gestelde openingstijden.

5.7 Looptijd van een leenovereenkomst is voor onbepaalde tijd. 

5.8 Indien de huurder wenst te worden uitgeschreven uit het klantenbestand kan dit door een mail te sturen naar: ‘membership@stax.earth’. Vermeld hierbij de naam en het klantnummer.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De door Koha Venture / Stax / stax.earth geleverde zaken blijven eigendom van Koha Venture / Stax / stax.earth tot aan het moment van voldoen van de totale verkoopsom door de huurder/koper.

6.2 Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Koha Venture / Stax / stax.earth is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen.


ARTIKEL 7: AANBOD

7.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mondelinge danwel via e-mail mededelingen verstrekt door Koha Venture / Stax / stax.earth met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Koha Venture / Stax / stax.earth garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Koha Venture / Stax / stax.earth passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

7.2 Koha Venture / Stax / stax.earth kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


ARTIKEL 8: PRIJZEN EN BETALINGEN

8.1 Alle door Koha Venture / Stax / stax.earth vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

8.2 De huurder dient de abonnementsprijs maandelijks via automatische incasso te voldoen. De huurder geeft door betaling van de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs toestemming om de daaropvolgende periodieke abonnementskosten per automatische incasso van zijn of haar rekening af te laten schrijven.

8.3 Koha Venture / Stax / stax.earth behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

8.4 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en verschilt per land. 

8.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

8.6 Koop orders via de webshop kunnen middels iDeal of andere online betalingsmogelijkheden worden betaald. Stax Membership orders per automatische incasso.

8.7 Indien een artikel uit de Stax Membership order gekocht wilt worden, wordt het totaalbedrag van het artikel - 25% in rekening gebracht. Dit wordt betaald middels iDeal, paypal of de andere aangeboden betalingsmogelijkheden.

8.8 Koha Venture / Stax / stax.earth is gerechtigd de prijs van het abonnement jaarlijks aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft, heeft de huurder het recht om het abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tijdens de duur van de opzegtermijn is de verhoging van de abonnementsprijs niet verschuldigd.ARTIKEL 9: VERZENDKOSTEN & LEVERING

9.1 Het ophalen en retourneren van orders in onze winkel op de Europalaan 2b in Utrecht is kosteloos.

9.2 Voor Stax Membership orders verzending per post worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

9.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.


ARTIKEL 10: RETOURBELEID

10.1 Indien gewenst kan een artikel van een kooporder retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een RETOUR FORMULIER. Het artikel moet binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat met aangehecht prijskaartje terug zijn bij Koha Venture / Stax / stax.earth.

10.2 Artikelen van een Stax Membership order dienen na de leenperiode teruggestuurd te worden op kosten van Koha Venture / Stax / stax.earth. Koha Venture / Stax / stax.earth voorziet de klant van een retourlabel die binnen 3 dagen gebruikt moet worden. De teruggestuurde kledingstukken dienen ongewassen te zijn met het identificatie / prijskaartje bijgevoegd.

10.2 Het totaalbedrag (aankoopbedrag + verzendkosten heen) van de KOOPorder wordt, nadat het proces van artikel 11.1 goed is verlopen, teruggestort op de rekening van de koper. Verzendkosten voor retour zijn dus voor de klant.

10.3 Koha Venture / Stax / stax.earth behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.


ARTIKEL 11: ADMINISTRATIE

11.1 Inzake alle geschillen levert de administratie van Koha Venture / Stax / stax.earth volledig bewijs op tussen partijen behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs.


ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 Koha Venture / Stax / stax.earth is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst waaronder begrepen schade ontstaan door bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zaken, ondergeschikten en hulppersonen, zulks behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Koha Venture / Stax / stax.earth.


ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 14: SLOTBEPALING

14.1 Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht.English